PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE „OSMECFEST“

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tento dokument stanovuje úplná, jasná a závazná pravidla spotřebitelské soutěže s názvem „Osmecfest“ („Spotřebitelská soutěž“).

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje podmínky Spotřebitelské soutěže, přičemž jejich úplné znění je uveřejněno na internetových stránkách www.osmecfest.cz („Web“).

II. ORGANIZÁTOR A POŘADATEL SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

EFI Pivovar, s.r.o.
se sídlem: náměstí 28. října 1903/23, Černá Pole, 602 00 Brno
IČO: 09166343
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 117620 („Pořadatel“).

Dodavatelem Výhry (jak je definována níže) je Pořadatel.

III. TERMÍN KONÁNÍ SOUTĚŽE

Spotřebitelská soutěž proběhne v termínu od 27. října 2021 do 30. října 2021.

IV. SOUTĚŽNÍ PRINCIP A PODMÍNKY

Spotřebitelská soutěž probíhá výlučně prostřednictvím sítě internet prostřednictvím webového formuláře. Webový formulář je dostupný na Webu. Cílem Spotřebitelské soutěže je propagovat a více rozšířit povědomí o Pořadateli. Do slosování o jednu z výher budou zařazeni účastníci soutěže (soutěžící), kteří vyplní webový formulář v termínu konání Spotřebitelské soutěže. Podmínkou účasti ve Spotřebitelské soutěži není zaplacení jakéhokoli vkladu do Spotřebitelské soutěže.

V. ÚČASTNÍCI SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

Účastníkem Spotřebitelské soutěže může být každý, kdo:

a) je plně svéprávnou fyzickou osobou starší 18 let;

b) vyplní kompletně online Webový formulář v termínu konání Spotřebitelské soutěže;

(„Účastník“). Každý Účastník se může do Spotřebitelské soutěže přihlásit pouze jednou.

VI. ZPŮSOB URČENÍ VÝHERCE, SLOSOVÁNÍ

Slosování Spotřebitelské soutěže provede Pořadatel do 15 dní od uplynutí termínu konání Soutěže. Pořadatel zařadí do slosování Spotřebitelské soutěže všechny Účastníky splňující podmínky uvedené v Článku IV a V. Pořadatel provede slosování výherců náhodným tahem. V rámci slosování se losuje vždy jeden Účastník jako výherce první, druhé, třetí, čtvrté resp. páté ceny, tj. Výhry (jak je definována níže). Účastník Spotřebitelské soutěže může vyhrát pouze jednu cenu, tj. Výhru. Je-li Účastník, který již některou z Výher vyhrál, vylosován opětovně, k jeho opětovnému vylosování se nepřihlíží a losuje se znovu. Pořadatel si vyhrazuje právo před předáním Výher prověřit oprávněnost nároku výherce a jeho identitu.

VII. VÝHRA

Výherce bude o své výhře informován na základě kontaktních údajů, které uvedl při online registraci na Webu. Pokud výherce nezareaguje na upozornění o výhře do 15 dní, propadá Výhra (jak je definována níže) Pořadateli, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití, a

to včetně dalšího náhradního slosování a kontaktování dalších případných výherců.

První, druhou, třetí, čtvrtou i pátou cenou je volný vstup pro jednu osobu na 3 hodiny do wellness centra v EFI SPA HOTELu, náměstí 28. října 1903/23, 602 00 Brno („Cena“ a každá z cen též jako „Výhra“). Případné upřesnění specifikace Výhry náleží výlučně Pořadateli. Veškeré popisy a vyobrazení Výhry v propagačních materiálech mají jen ilustrativní povahu. Pořadatel je oprávněn Výhry v odůvodněných případech nahradit jinými v obdobné či vyšší hodnotě. Výhry budou předány Pořadatelem, a to v místě sídla Pořadatele, nebo v elektronické podobě, nedohodnou-li se výherce s Pořadatelem jinak. Výherce není povinen Výhru přijmout. Výhercem se vylosovaný Účastník stává přijetím Výhry. Součástí předání Výhry je pořízení a přiměřené propagační využití fotografií či jiných záznamů z jejího předání, a to včetně možnosti jejich zveřejnění v závislosti na rozhodnutí Pořadatele. Účastí v soutěži a přijetím Výhry účastník souhlasí i s pořízením této dokumentace předání a jejím využitím pro propagační účely Pořadatele a jeho partnerů. Výhru nelze vyplatit, případně kompenzovat v hotovosti. Účast ve Spotřebitelské soutěži ani Výhru není možné vymáhat soudní cestou ani alternativně plnit. V případě, že výherce Výhru nepřevezme ve sjednaném či Pořadatelem stanoveném termínu, ztrácí na Výhru nárok a Výhra propadne ve prospěch Pořadatele, aniž by výherci vznikl nárok na jakoukoliv kompenzaci ze strany Pořadatele. Pořadatel není vůči Účastníkům Spotřebitelské soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění, než jsou výslovně uvedena v těchto pravidlech. Pořadatel Spotřebitelské soutěže v žádném případě neodpovídá za škody ani újmu způsobené výherci nebo třetím osobám Výhrou nebo za žádné škody či újmu, které vznikly v souvislosti s využitím nebo použitím Výhry. Zdanění Výhry provede v souladu s příslušnými právními předpisy Pořadatel.

VIII. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci organizace a realizace Spotřebitelské soutěže budou zpracovávány osobní údaje Účastníků. Pořadatel prohlašuje, že toto zpracovávání bude prováděno v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Podrobné informace o tomto zpracování osobních údajů Pořadatelem jsou k nalezení na internetových stránkách [www.osmecfest.cz]. O konkrétních pravidlech, zásadách, principech a rozsahu zpracování osobních údajů výherců v případě předání a využívání Výhry budou tito informováni dodatečně v případě a v okamžiku, že se rozhodnou Výhru přijmout.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účastí ve Spotřebitelské soutěži Účastník výslovně potvrzuje, že jeho účastí nebyla porušena práva ani oprávněné zájmy jiného subjektu. Účastník zejména výslovně potvrzuje, že disponuje všemi souhlasy, které ve smyslu těchto pravidel uděluje. Osoby nesplňující podmínky účasti ve Spotřebitelské soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly, nebudou do Spotřebitelské soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes výše uvedené stala výhercem, nemá nárok na Výhru. Pořadatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka Spotřebitelské soutěže, jehož chování vykazuje známky nekalého či podvodného jednání. Pořadatel soutěže neodpovídá za jakékoliv technické problémy v souvislosti s účastí ve Spotřebitelské soutěži (především funkčností sítě internet). Pořadatel si vyhrazuje právo konečného posouzení splnění či nesplnění podmínek stanovených pro získání Výhry ve Spotřebitelské soutěži. Osoby, které v době předání potenciální Výhry byť i jen okrajově či částečně nesplňují stanovené podmínky Spotřebitelské soutěže a účasti v ní, nemají na Výhru nárok. Pořadateli tímto nevznikají vůči Účastníkům žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo v odůvodněných případech Spotřebitelskou soutěž zkrátit, odložit, přerušit nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na Webu.

Tato pravidla nabývají účinnosti dne 27.10.2021

Máte nápad, připomínku, nebo se Vám jenom něco honí hlavou? Napište nám!

EFI Pivovar & Hostinec
Nám. 28. října 1903/23, 602 00 Brno‑střed
Provozní doba: po-ne 7-23
Telefon: 515 557 515
E-mail: info@efihostinec.cz

Food & beverage manager
Vladimír Lukeš

Executive chef
Jan Malinka